Es convoca Assemblea Extraordinària de socis pel proper 27 de junya les 20.00 hores en única convocatòria, en el local social de Les Pedritxes a tenor del què disposa l’article 19 dels vigents Estatuts.

 

ORDRE DE L’ASSEMBLEA

  1. Informe esportiu.
  2. Informe econòmic i financer.
  3. Projecció liquidació pressupost exercici 2017-2018.
  4. Projecte inversions agost 2018 aprovades passada Assemblea.
  5. Precs i preguntes.
  6. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb el President i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.

 

Per la Junta Directiva

Marià Lara Prat

President

Matadepera, 9 de juny de 2018

 

NOTA

“L’Assemblea està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínim d’un any”

Calendari d'Actes del Club